Njoftime Punësimi

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE       

 

“ALBSIG” Sh.a.  Shoqëri Sigurimesh, me seli në adresën Rr. “George W. Bush” Nr. 10, Tiranë, njofton  për vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

“Specialist Dëmesh”

Aplikanti duhet të plotësojë këto kritere:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, preferohet dega “Inxhinieri Mekanike”;
  • Eksperiencë pune mbi 5 vjet;
  • Njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze (të shkruar dhe të folur);
  • I përkushtuar dhe dinamik;
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

Të interesuarit, të dorezojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Administrative të Shoqërisë “Albsig” sh.a. me adresë Rr. “George W Bush” Nr. 10, Tiranë, me e-mail në adresën zyrtare info@albsig.al

Tel: + 355 (0)4 2254770

Vetëm aplikantët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

×