Profili i shoqërisë

Emri i shoqërisë: ALB-Siguracion sh.a.

Lokalizimi i zyrave qendrore:

Adresa: Rr. “George W. Bush”,
No. 10 – Tirana, Albania
Tel: +355 4 22 54 770
Tel: +355 4 22 54 764
Fax: +355 4 2254 664
www.albsig.al

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës:

Z. Shefqet Kastrati
Z. Arben Breshani
Znj. Ilda Mucmataj

Drejtor i Përgjithshëm:

Z. Muharrem BARDHOCI

Data e themelimit:

09 / 01 / 2004

Kapitali:

879,460,000 lek (viti 2015)

Numri i punonjësve:

170 (viti 2015)

Biznesi:

Sigurimi jo-jetë

VIZIONI
Për të qenë më të respektuar, më të besuar dhe me shërbim të standarteve më të mira në sigurimin e jo-jetës në tregjet ku operojmë.

MISIONI
Për të zhvilluar Biznesin e Sigurimeve në interesin më të mirë të komunitetit. Për të provuar sigurinë financiare të individëve, bizneseve, duke ofruar produkte sigurimi & shërbime të kualitetit të lartë, me kosto të përballueshme.

FILOZOFIA E SHOQËRISË ALB-SIGURACION sh.a.
Me besimin konsumator, si një themel në të gjithë aktivitetin, Albsig përpiqet në mënyrë të vazhdueshme, për të rritur vlerat dhe për të qendruar sa më kompetitiv në treg.

×