Qeverisja e shoqërisë

Organet me të larta të shoqërisë Albsig sh.a janë Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve dhe Këshilli Mbikëqyrës. Kompetencat e këtyre organeve drejtuese përcaktohen në Statutin e Shoqërisë dhe në akte të tjera ligjore e nënligjore.

Shoqëria Alb-Siguracion Sh.a ka si Strukturë Organike:

Asambleja e Përgjithshme e aksionareve

Këshilli Mbikëqyrës

Komitetet
1. Komiteti i Administrimit të Rrezikut
2. Komiteti i Auditimit

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Drejtori i Përgjithshëm
Zv/Drejtorët e Përgjithshëm

Departamentet:

Departamenti i Marrjes në Sigurim të Pronës dhe Risigurimit:
I. Sigurimi i Pronës
II. Sigurimi i shëndetit
III. Njësia e zhvillimit të produktit, inovacionit dhe marketingut
IV. Risigurimi dhe Marrëdheniet me jashtë

Departamenti i Marrjes në Sigurim për Produktet Motorike dhe
Administrimi i Rrjetit:

I. Sigurimi i detyrueshëm motorik (MTPL)
II. Marredheniet me bankat & Leasing
III. Sigurimi Kasko, GPS
IV. Degët

Departamenti i Dëmeve:

I. Dëmet TPL
II. Dëmet e Kartonit Jeshil dhe Kasko
III. Dëmet e shëndetit
IV. Njësia e investigimit
V. Kontrolli i informacionit statistikor dhe rakordimi i dëmeve

Departamenti i Financës dhe Kontabilitetit:

I. Njësia e Kontabilitetit
II. Njësia e Financës
III. Njësia e raportimit financiar

Departamenti i Menaxhimit të Rriskut dhe IT:

I. Njësia e Aktuaristikës dhe Statistikës
II. Njësia e Teknologjisë së Informacionit
III. Njësia e Zbatueshmërisë/Përputhshmërisë

Departamenti Juridik:

I. Njësia e Cështjeve Administrative & AML
II. Proceset Gjyqësore dhe Paditë e Regresit
III. Njësia e Pajtueshmërisë

Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimet
Administrative:

I. Burimet Njerëzore (HR)
II. Shërbimet Administrative, Protokoll & Arkivë
III. Sekretar/Recepsion

×