Sigurimi nga Aksidentet Personale i ofrohet çdo personi që paraqet kërkesën për tu siguruar, veprimtarisë profesionale, etj.

Ky sigurim garanton një mbulim dhe dëmshpërblen, në rast se i siguruari pëson dëmtime shëndetësore si:

– Paaftësinë e përkohshme
– Paaftësinëe përhershme, ose
– Humbjen e jetës

Dëmtime të cilat mund të lindin nga ngjarje aksidentale, të papritura, te paparashikuara, të dhunshme, që veprojnë nga jashtë dhe që shkaktojnë dëmtime fizike që janë objektivisht të vërtetueshme.