Ky sigurim mbulon përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj aksidenteve apo dëmit pasuror ose trupor që i shkaktohet palëve të treta, në ambjentet ose gjatë ushtrimit të veprimtarisë, në mënyrë të paqëllimshme.