Ky sigurim mbulon përgjegjësinë ligjore të të siguruarit, ndaj humbjes apo demit pasuror ose trupor që i shkaktohet palëve të treta, nga konsumi apo përdorimit të produkteve që janë hedhur në treg nga i siguruari.

Kushtet e përgjithshme